Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Fiskevann i Porsanger

Fiskevann i Porsanger
Kultivering av fiskevann
Mange fiskevann har blitt kultivert og et av disse er dette vannet i Rochi i Porsanger. Her har forsvaret hatt kultiveringskurs for soldatene og disse kursene har gått i regi av voksenopplæringen på GP. Kurset starter med teori om kultivering av fiskevann og fortsetter med praktiske oppgaver. Etter endt kurs har fiskevannet fått en bedre og sunnere fiskestamme, noe som også kommer lokalbefolkningen til gode.
 
Bruksendringer i innsjøer
Endring i bruken av våre fiskebestander er en viktig årsak til kvalitetsforringelse i mange innsjøer og tjern. Opphør av næringsfiske har ført til at kvaliteten på fiskebestandene i mange større innsjøer har blitt dårligere, men trolig har også feil beskatning hatt stor betydning. Stor fisk er ofte svært fangbare på moderne garn- og sportsfiskeredskap, og et selektivt uttak av stor fisk er i mange sammenhenger svært uheldig. Kanskje er det slik at feil beskatning er et like stort problem som for lite beskatning i forvaltningen av norske innlandsfiskebestander. Utgangspunktet for mange kalkingsprosjekter er et ønske om å få tilbake en god fiskebestand for fritidsfiske. I enkelte kalkede vann har bedre gytemuligheter og eller bedre overlevelse av yngel, ført til økt rekruttering, og resultatet har i mange tilfeller blitt småvokste fisk. Hva kan så gjøres for å skape mer attraktive fiskebestander?
 
Gammel kunnskap
Kunnskapen om tynningsfiske er gammel. For mer enn 80 år siden gjorde den kjente norske ferskvannsbiologen Knut Dahl de første planmessige forsøk med hvordan tynning i aurebestander påvirker vekst og størrelsessammensetning av bestandene. Han stilte blant annet spørsmålet ”er der mulig å bedre ørretens vekst i de vann der den vokser elendig?”. Dahls resultater viste at en tynning hvor om lag halvparten av vårbestanden ble tatt ut hvert år raskt ga seg utslag i bedre vekst hos auren. 
 

Location (Map)

La oss dele fjordkunnskap!
Oppstartsinformasjon om Meronbloggen