Kokelv Fiskarlag 1964

Utdrag fra Kokelv Fiskarlags brev til Fiskeridepartementet i 1964, med krav av fredning av Revsbotn:

”Trålen tømmes på dekk, og under rengjøringen av dekket får flyndra dødelige sår etter hugg med høtt. Den er også nedtråkket og får på forskjellig vis mange andre skader. Den blir transportert i trålposen fra gyteplassen med rennende rogn og melke i fullmoden gytestand. Og dette skjer nettopp på den tid av året når flyndra gyter og er fredet, månedene mars – april – mai. Også mengdevis av flyndreyngel får samme behandling, og alt dette blir kastet på havet (...)
 
”Det er en underlig lovgivning. Loven gir ikke adgang til småfiskerne å fiske med faststående redskaper etter flyndre, som er en meget matnyttig fisk og en god salgsvare i månedene mars-april, men loven gir adgang til rundfisktrålerne både å fiske flyndre og å kaste den i havet som nevnt ovenfor. Og ansamlingen av slike trålere, middels store båter på ca. 40 fot, øker år for år. Trålen tauses med lange armer i alle retninger over størstedelen av fjorden. Dette skjer dag og natt.” 

”Tilstanden som vi er kommet i kan vi i første rekke takke myndighetene for. De har vært blinde og døve for de krav fjordfiskerne har fremsatt. Møtet mener, dersom fjordfiskernes bønner til myndighetene er blitt hørt i begynnelsen av 1950-årne ville bildet sett helt annerledes ut i dag.”  

Kokelv Fiskarlag, 1964

Located in: Fiske