Grønne konsesjoner


Fra Kvalsund kommunes saksframlegg: 

NRS har blitt tildelt 5 grønne konsesjoner for bruk i Finnmark/4 kommuner. Grønn konsesjon forplikter selskapet til å drive på en mer miljøvennlig måte. Vi har mottatt følgende informasjon fra «Nettverk Fjord og kystkommuner»

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut følgende brev som dere bør være informert om: http://fiskeridir.no/akvakultur/groene-loeyve/vederlag-for-groene-loeyver-til-lakseoppdrett

I brevet står det blant annet: «Dette betyr at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir summert. Dersom alle tillatelsene blir tildelt vil det totale vederlaget fra tildelingsrunden bli ca 1,204 milliarder kroner. Kommunene der tillatelsene etableres får 40 pst. av det totale vederlaget, om lag 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp per tillatelse (ca 10,75 millioner kroner). Det innebærer at dersom en tillatelse kun etableres i én enkelt kommune, vil denne kommunen få ca 10,75 millioner kroner, og det uavhengig av hvor mye som er betalt for den aktuelle tillatelsen.

Blir tillatelsen etablert i mer en én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle kommunene. Det betyr at dersom en tillatelse etableres i for eksempel tre kommuner, får hver av disse kommunene ca 3,6 millioner kroner (10,75 mill kr. / 3 kommuner). Hvor mange lokaliteter tillatelsen knyttes til i hver kommune er uten betydning. Lokaliteter som er tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn for å bestemme kommunetilhørighet.»

Located in: Kvalsund kommune