Kvalsund kommunes vurdering av høringsuttalelser


Kokelv bygde- og ungdomslag
:
KBUL er i utgangspunktet ikke imot akvakultur men stiller seg negativ til akvakultur i Revsbotn i Kvalsund kommune og kan ikke godkjenne reguleringsplan som den foreligger. Vi krever at det blir gjort en konsekvensutredning for å vurdere påvirkning fra akvakultur for andre fiskeslag i fjorden før vi kan vurdere å godkjenne reguleringsplan. 

Uttalelsen er vedlagt saken i sin helhet.

Kommentar:
Rådmannen mener at området må betraktes som uplanlagt flerbruksområde. Dette er det redegjort for i saksfremlegget til 1. gangs behandling. Planarbeidet har derfor tatt utgangspunkt i at en detaljplan skal utarbeides i et uplanlagt flerområde og at det derfor ikke er i strid med kommuneplanens arealdel. Forskrift om konsekvensutredning kommer derfor ikke til anvendelse da detaljreguleringen ikke er i strid med overordnet plan.

Når det gjelder innspillene fra KBUL om lakselus samt faren for infiser fisk er dette forhold som administrasjonen mener er ivaretatt i forslagsstillers plandokumenter, blant annet i forhold til miljøovervåkning.

Herulf Johnsen:
Herulf Johnsen eier en fritidsbolig på Gnr 22 Bnr 4 ved Turnes. Dagens anlegg på Turnes er plassert innenfor opprinnelig avsatt akvakulturområde. Anlegget vil bli flyttet lenger fra land i det nye planforslaget. Herulf Johnsen mener at det må tas hensyn til hans lakseplass på «Kuberget».

Uttalelsen er vedlagt saken i sin helhet.

Kommentar:
Ved kontroll mot «NordAtlas» finner vi ingen registrerte lakseplasser i tilknytning til Gnr 22 Bnr 4. Med henvisning til Fylkesmannen:

Fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen skal registreres i Lakseregisteret - Sjølaksefiske av fiskeren. Hver enkelt fisker, fiskeredskap (kilenot, krokgarn og settegarn) og fiskeplass skal registreres. Dette gjelder fiske på egen grunn eller etter avtale med grunneier.

Selv om fiskeplassene ikke er registrert i lakseregisteret påstår grunneier at han fisker laks fra to plasser på sin eiendom. Det er vanskelig å vurdere virkningene for lakseplassene når disse ikke finnes på digitalt kart. Eiendommen fremstår dessuten som en sirkeleiendom uten fastsatte grenser i matrikkelen. Ut fra det vi kan vurdere vil den nordligste lakseplassen ikke bli berørt. Dersom oppdretsanlegget flyttes i en med nord/sør retning vil også lakseplassen på Kuberget kunne benyttes. Dette vi i så fall være i henhold til forlagsstillers forpliktelse i plan beskrivelsen dvs å ta hensyn til eksisterende interesser i området.

Inggard Nilsen:
Inggard Nilsen er grunneier av Gnr 18 Bnr 18 i Jåvika. Eiendommen ligger innenfor området som er avsatt til Akvakulturområde i gjeldende arealplan. Høringsuttalelsen inneholder generelle innvendinger mot etablering av oppdrettsanlegg i forhold til fritidsbebyggelse og laksefiske i sjøen. Avslutningsvis inviterer Inggard Nilsen til god dialog i saken.

Uttalelsen er vedlagt saken i sin helhet.

Kommentar:
NRS har laget et anleggskart over tenkt plassering i Jåvika/Danielsvika. Ut fra dette kartet mener kommunen at det fortsatt skal være mulig å drive sjølaksefiske fra privat plass i Jåvika. Avstanden fra landfeste lakseplass til ankerfeste 1 er ca. 400m.

Per Andersen:
Per Andersen har oversendt en skisse vedr. beliggenhet av lakseplass 026 og oppankringen av denne.

Uttalelsen er vedlagt saken i sin helhet.

Kommentar:
Vi har sammenliknet skissen mot anleggskartet som NRS har laget for Danielsvika. Landfeste for lakseplass 026 ligger ca. 450m fra ankerfeste 7 på NRS anleggskart. Dersom anlegget i Danielsvika blir bygget som skissert i kart fra NRS, vil det ikke være til hinder for å utøve fiske fra lakseplass 026.

Finnmarkseiendommen – Fefo:
Lakseplassen utenfor Seivika (ID 2017000026) på FeFo grunn er i bruk. FeFo forutsetter at lakseplassen og blir vurdert i planen. Vi ønsker at bruken av lakseplassen kan foregå som før.

Vi forutsetter at vedkommende som har fått utsendt lakseplassen får mulighet til å uttale seg. Vedkommende er ikke å se på adresselisten. Dersom det blir aktuelt med omregulering fra LNFR, som anlegg på land, forutsetter vi at det opprettes bortfesteavtale mellom tiltakshaver og FeFo.

Kommentar:
Lakseplassen vil bli vurdert særskilt og vi har også mottatt en høringsuttalelse med kart fra rettighetshaver til lakseplassen.

Sametinget:
Sametinget vil på bakgrunn av lovverk og konvensjoner nevnt ovenfor og ikke minst av hensyn til eksisterende interesser fra sjøsamisk hold oppfordre til at det søkte områdene for akvakultur Danielsvika ikke opprettes og utvidelse av Turnes ikke gjennomføres.

Uttalelsen er vedlagt saken i sin helhet.

Kommentar:
Akvakulturområdene ved Turnes og Danielsvika er definert og godkjent i gjeldende arealplan fra 2004. Detaljregulering for utvidelse av områdene er gjort for å tilpasse seg næringens nye behov for arealer. Samtidig flyttes anleggene lenger ut fra land noe som vil forbedre de negative konsekvensene for grunneiere og sjølaksefiskere. NRS har laget et anleggskart over tenkt plassering i Danielsvika. Ut fra dette kartet mener kommunen at det fortsatt skal være mulig å drive sjølaksefiske fra privat plass i Danielsvika og Jåvika samt på Fefo’s grunn i Seivika. Ved Turnes vil ikke den nordligste fiskeplassen berøres, og fiskeplass ved Kuberget kan tas i bruk ved en justering av anlegget i nord/sør retning.

Fylkesmannen i Finnmark:
Fylkesmannen viser til brev fra kommunen i forbindelse med offentlig høring av detaljregulering for Danielsvika og Turnes. Formålet med planen er å optimalisere forholdene for drift av akvakulturanleggene ved å utvide eksisterende planområder.

Fylkesmannen har følgende merknader til planforslaget;

Flere planområder i samme plan

Det er et grunnleggende krav til alle planer at plankartet er entydig og at planområdet er tydelig avgrenset ved bruk av reguleringsplangrense. Planområdene i en arealplan med en arealplan-ID skal være sammenhengende, jf. kapittel 1.3.1 i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Det vii si at en plan ikke kan ha to planavgrensninger.

Det er i noen tilfeller mulig lempe på dette kravet. Dette vil være mulig så lenge arealene funksjonelt henger sammen og lar seg fremstille på felles kart. Hvilke områder det er mulig vise på et felles kart er selvfølgelig avhengig av målestokken på kartet. Utgangspunktet er at en detaljregulering normalt skal være i målestokk 1:500 — 1:2000, jf. kapittel 1.1.8 i produktspesifikasjonen. I dette tilfellet er avstanden mellom de to planområdene for stor til at det er mulig å fremstille disse på et felles kart. Plankartets målestokk er satt til 1:20 000, noe som brukes pa kommuneplan-niva, og framstår ikke som en detaljregulering. Arealplaner skal fremstilles på et felles "språk" og skal bl.a. forenkle sammenstillingen på tvers av administrative grenser og utarbeidelse av statistikk på regionalt og nasjonalt nivå, jf. veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformal og digitalt planregister.

Det er ikke aktuelt for oss å fremme innsigelse til planforslaget på bakgrunn av dette. Vi forventer imidlertid at nasjonal produktspesifikasjon følges ved utarbeidelse av fremtidige planer.

Kvalitetssikring av arealplankart

Dersom kommunen ikke allerede har gjort det så anbefaler vi at dere sender plankartet til Kartverket til kvalitetssikring. Alle plankart bør kvalitetssikres av Kartverket for de vedtas av kommunen. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og PDF-fil til Dát e-poastčujuhus lea suodjaluvvon programmaid vuostá mat čogget e-postačujuhusaid. Fertet bidjat javascript johtui oaidnindihti. .

Kommentar:
Kommunen tar til etterretning at nasjonal produktspesifikasjon følges ved utarbeidelse av fremtidige planer. Plankartet er sendt til Statens Kartverk for kontroll.

Fiskeridirektoratet:
Fiskeridirektoratet region Finnmark (FIF) viser til brev av 24.06.2014 om reguleringsplan akvakultur for Danielsvika og Turnes (Kokelv) i Revsbotn.

Til orientering har FIF gjennom innsamling av kystnære fiskeridata registrert at de foreslåtte akvakulturområdene delvis berører gytefelt for torsk. De nevnte fiskeridata finnes på Fiskeridirektoratets nettsider www.fiskeridir.no under kartverktøy. Ut over dette har FIF ingen merknader.

Kommentar:
Administasjonen viser til forslagsstillers kommentarer;

Utenfor Turnes berøres området avmerket som fiskeområde i mindre grad, arealene vil berøres av ankerfester og/eller mindre justeringer av anlegget, selv om området som er avmerket som farled gjør det vanskelig å trekke området særlig mye lengre ut. Fiske er dessuten tillatt 100 meter fra anleggets ytterpunkter/merkebøyer. I Danielsvika vil gyteområdet berøres av både anlegg og anleggsfortøyninger. Vilkår for drift på disse anleggene er likevel underlagt relativt strenge sikkerhets- og miljøkrav som skal ivareta bunnmiljøet i hele fjordsystemet og det er slett ikke sikkert at det vil bli tillatt drift i området, men forslagsstiller ønsker å ha muligheten til å drive optimalt i dette området.

Kystverket:
Kystverket viser til vårt brev datert 23.01.2014 i sakens anledning. Kystverket har ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Kommentar:
Administrasjonen viser til forslagsstillers kommentar;

Forvaltningsmyndighetene på akvakultursaker (fylkeskommunen, fylkesmannen og fiskeridirektoratet mv.) har i Finnmark etablert en praksis på at alle akvakulturanlegg skal ligge innenfor A-områder i kommunenes arealplaner. Dette gjelder også fortøyninger, ankerfester, driftsflåte etc. Når det gjelder Kystverkets innspill, går anlegget, og dets 20 meters sone for ferdselsforbud, utenfor området som er regnet som ferdselsområde. 50-60 meter utenfor oppdrettsanleggets fortøyningssystem anses fortøyningsdybden til å være 20-25 meter under overflaten. Landbase er ikke en del av dette planforslaget.

Located in: Kvalsund kommune