Tradisjonell kunnskap om fjorder

Her presenteres tradisjonell (økologisk) kunnskap om noen fjorder i Finnmark: Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn i Finnmark. Det er også tatt med utdrag fra en lokalhistorisk beretning fra Rognsund.

Intervju
Formidlingen av denne kunnskapen bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter, de fleste fea 2001-2011. Et sentralt tema i mange intervju med fiskere og andre lokale brukere av fjorder har vært økologiske forandringer, noe som gjenspeiler seg i presentasjonene av den lokale kunnskapen om fiskeslag og andre arter i fjordene. Det vises også til forskningsbasert og andre former for kunnskap, i den grad vi har det tilgjengelig.

Fem hovedtema
Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. Som bakgrunn for intervjuene har vi lagt inn en del generell informasjon og kunnskap om fjorder.

Kart
Kunnskapen er kartfestet når sted er oppgitt. Kart brukes også til å synliggjøre lokale og andre utsagn om en fjord for å synliggjøre ulike former for bruk, og også ulike interesser. Bilder og videoer brukes når man har det tilgjengelig.