Stedsnavn

Et stedsnavn forteller hva et større eller mindre geografisk område heter. Det fungerer som en adresse, men navnet er også et kulturminne. Det gjenspeiler bruk av området i fjern eller nær fortid, og også områdets språk da navnet oppsto. De fleste stedsnavn er laget i tilknytning til næringsmessig utnytting av terrenget. En rekke navn gir opplysninger om de tradisjonelle næringene, mens andre navn gir en karakteristikk av stedet. Stedsnavn kan også gi opplysninger om bosetning, om hendelser på stedet og iblant også om religion og samfunnsforhold.

Stedsnavn i flerspråklige områder
Mange tidligere samisk- og/eller kvensk- og finskspråklige områder er i dag språklig fornorsket, og der finner man få samiske, kvenske eller finske navn. Tidligere langvarig fornorskingspolitikk har medvirket til det, og også næringspolitikk og generelle samfunnsendringer som har ført til færre primærnæringsutøvere og befolkningsnedgang i blant annet samiske bygder. De gjenværende navna på nevnte språk er desto mer verdifulle, men også nyere norske navn utgjør kulturminner og adresser som må tas vare på. 

Meron som verktøy for lokalt registreringsarbeid 
I mange områder har det vært iverksatt lokalt registreringsarbeid for å ivareta blant annet samiske stedsnavn. Nettstedet Meron tilbyr et verktøy for registrering av stedsnavn på digitale kart. Det er lagt vekt på at også lokal kunnskap om lokalitetene og navna skal kunne registreres sammen med navnet. Stedsnavna er inndelt i kategorier, som markeres på kart med ulike symboler.

Kartfesting av navn er sentralt i Merons presentasjon av stedsnavn. Det opprettes et eget kart for hvert område der man gjør bruk av Meron, se liste under "stedsnavn" i hovedmenyen øverst på denne sida.

 

Lov om stadnamn

Lov om stadnamn som trådte i kraft i 1991 har følgende formålsparagraf:

"Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. 

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar."

Les hele loven her.


0
Åndelighet
Bygd
Dyr og fugler
Jakt og fiske
Kommunesenter
Landskap
Med
Mennesker
Planter
Samfunn
Sjølandskap

Vi har 165 gjester og ingen medlemmer på besøk.